Algemene voorwaarden

BNB & Cleaning Company

Algemene voorwaarden BnB & Cleaning Company

 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

BnB & Cleaning Company:

De gebruiker van deze algemene voorwaarden: BnB Company V.O.F., handelend onder de naam “BnB & Cleaning Company”, gevestigd aan Jacob van Lennepkade 201 3 te (1054 ZN) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74700480.

Huurder:

De huurder of huurders die voor het huren of gebruiken van de Locatie een (huur)overeenkomst met de Opdrachtgever is/zijn aangegaan.

Locatie:

De locatie waar BnB & Cleaning Company in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren.

Opdrachtgever:

De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met BnB & Cleaning Company een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen BnB & Cleaning Company en de Opdrachtgever.

Schriftelijk:

Schriftelijk of via de e-mail: Werkzaamheden: De werkzaamheden die BnB & Cleaning Company in het kader van de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren. 1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van BnB & Cleaning Company, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen BnB & Cleaning Company en de Opdrachtgever. 2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk met BnB & Cleaning Company zijn overeengekomen. 2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt van de hand gewezen. 2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden resp. de Overeenkomst volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BnB & Cleaning Company vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 2.5. BnB & Cleaning Company heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Opdrachtgever wordt Schriftelijk minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Iedere offerte van BnB & Cleaning Company is vrijblijvend. 3.2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijffouten, in e-mailberichten, offertes of op de website van BnB & Cleaning Company, binden BnB & Cleaning Company niet. 3.3. Vermelden prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever uitdrukkelijk, bijvoorbeeld via de e-mail, akkoord is gegaan met de offerte of het aanbod van BnB & Cleaning Company of op het moment dat de Opdrachtgever en BnB & Cleaning Company de Schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend dan wel de Opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de inhoud van de Schriftelijke overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. BnB & Cleaning Company zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 5.2. BnB & Cleaning Company heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn

6.1. Opgave van een uitvoeringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde uitvoeringstermijn kan niet worden aangemerkt als een fatale termijn. Indien onverhoopt BnB & Cleaning Company de Werkzaamheden niet binnen een kenbaar gemaakte uitvoeringstermijn heeft voltooid, dan geeft dat de Opdrachtgever geen recht op korting of op enige andere vorm van compensatie. 6.2. In het geval dat een met de Opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die buiten de macht van BnB & Cleaning Company ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 6.3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden daardoor worden beïnvloed.

Artikel 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever

7.1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, ruimtes, zaken en faciliteiten waarvan BnB & Cleaning Company kenbaar maakt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BnB & Cleaning Company worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. 7.2. De Opdrachtgever is gehouden BnB & Cleaning Company te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 7.3. De Opdrachtgever dient er tijdig voor zorg te dragen dat: a. De Locatie toegankelijk is voor BnB & Cleaning Company om de Werkzaamheden uit te voeren. b. Op de Locatie de nodige faciliteiten aanwezig zijn, zoals water, elektriciteit, schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de schoonmaakmiddelen en schoonmaakmaterialen geschikt zijn voor de Werkzaamheden; c. BnB & Cleaning Company beschikt over alle gegevens over de Locatie die voor BnB & Cleaning Company relevant zijn of kunnen zijn i.v.m. het uitvoeren van de Werkzaamheden; d. BnB & Cleaning Company op de Locatie de Werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren. 7.4. BnB & Cleaning Company gaat ervan uit dat de Opdrachtgever op de hoogte is van de regels m.b.t. (vakantie)verhuur die op de Opdrachtgever van toepassing zijn inzake belastingen, zoals btw, toeristenbelasting en inkomstenbelasting, en vergunningen en registraties. De Opdrachtgever is op de hoogte van alle eventuele vergunningen, bestemmingsplannen en regelgeving m.b.t. veiligheid en gezondheid die van toepassing zijn op de Locatie. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit het huurrecht en uit overige wet- en regelgeving die betrekking hebben op het verhuren of in bruikleen geven van de Locatie. 7.5. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij bevoegd is de Locatie te verhuren of in bruikleen te geven en beschikt over alle vergunningen en toestemmingen.

Artikel 8. Prijzen en tarieven

8.1. Vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw. 8.2. BnB & Cleaning Company heeft het recht zijn prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen, bijvoorbeeld op basis van inflatie of indien kosten zijn gestegen. Indien de Opdrachtgever een duurovereenkomst met BnB & Cleaning Company is aangegaan, dan wordt de Opdrachtgever Schriftelijk minimaal 2 maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van een prijs- en/of tariefwijziging in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. 8.3. Prijs- en/of tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend, ook als deze wijzigingen zich voordoen tijdens de duur van de Overeenkomst. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk door BnB & Cleaning Company van dergelijke wijzigingen in kennis gesteld.

Artikel 9. Extra kosten

9.1. Indien BnB & Cleaning Company op verzoek van de Opdrachtgever Werkzaamheden uitvoert die niet zijn opgenomen in de offerte dan wel die partijen niet Schriftelijk zijn overeengekomen, dan heeft BnB & Cleaning Company het recht de kosten voor deze extra Werkzaamheden apart aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 9.2. Indien wijzigingen plaatsvinden in de Locatie, zoals wijzigingen in inventaris, extra bedden, wijzigingen in gebruik of bestemming, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk nadat BnB & Cleaning Company bekend is geworden met deze wijzigingen in kennis gesteld van de extra kosten. 9.3. Indien de Huurder de Locatie dermate heeft bevuild dat het uitvoeren van standaard schoonmaakwerkzaamheden niet voldoende is, dan stelt BnB & Cleaning Company de Opdrachtgever daarvan in kennis en is er sprake van extra Werkzaamheden die aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Toegangsmiddelen

10.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan BnB & Cleaning Company ter beschikking stellen van de toegangsmiddelen van de Locatie. 10.2. De Opdrachtgever garandeert bevoegd te zijn de toegangsmiddelen aan BnB & Cleaning Company ter beschikking te stellen. 10.3. BnB & Cleaning Company zal de toegangsmiddelen: a. Niet voorzien van het adres van de Locatie; b. Zorgvuldig bewaren; c. Slechts gebruiken in het kader van de Overeenkomst. 10.4. Bij verlies of diefstal van een toegangsmiddel zal BnB & Cleaning Company de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. BnB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan, zoals schade door diefstal van goederen, beschadiging van goederen of voor huisvredebreuk. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn eigendommen. 10.5. Na de melding genoemd in artikel 10.4 is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het zorgdragen voor vervanging van toegangsmiddelen en het ter beschikking stellen van nieuwe toegangsmiddelen aan BnB & Cleaning Company. 10.6. Indien toegangsmiddelen en/of -codes wijzigen, dan dient de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de nieuwe toegangsmiddelen en/of -codes aan BnB & Cleaning Company te verstrekken. 10.7. Indien de Opdrachtgever aantoont dat door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BnB & Cleaning Company een toegangsmiddel verloren is gegaan of is gestolen, dan zal de aansprakelijkheid van BnB & Cleaning Company niet verder reiken dan het vergoeden van een nieuw slot resp. het maken van een nieuwe toegangspas met een maximaal bedrag van € [bedrag].

Artikel 11. Facturatie en betaling

11.1. Facturatie geschiedt maandelijks achteraf. 11.2. BnB & Cleaning Company stuurt de factuur via de e-mail. 11.3. De Opdrachtgever dient de van BnB & Cleaning Company ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum. 11.4. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan stuurt BnB & Cleaning Company een betalingsherinnering via de e-mail en heeft BnB & Cleaning Company het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten totdat alle opeisbare bedragen voldaan zijn. BnB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever door de opschorting lijdt. 11.5. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd is. Daarnaast komen alle kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. 11.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van BnB & Cleaning Company op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 11.7. Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Klachten

12.1. Klachten over de Werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en op straffe van verval van rechten in ieder geval binnen 7 dagen na de voltooiing van de Werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft Schriftelijk te worden gemeld aan BnB & Cleaning Company. 12.2. Indien een klacht over de Werkzaamheden terecht is, dan zal BnB & Cleaning Company de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. 12.3. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van BnB & Cleaning Company door een derde of door de Opdrachtgever zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Opdrachtgever niet het recht de betaling op te schorten. De Opdrachtgever is verplicht BnB & Cleaning Company de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, die aan BnB & Cleaning Company zijn toe te rekenen, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 12.4. De aansprakelijkheid van BnB & Cleaning Company is altijd beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen. 12.5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. BnB & Cleaning Company kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van: a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14; b. Een handelen of nalaten van de Opdrachtgever, van zijn ondergeschikten of van andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld. 13.2. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. BnB & Cleaning Company is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. 13.3. BnB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van roerende of onroerende zaken waaraan BnB & Cleaning Company Werkzaamheden verricht. 13.4. BnB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door toedoen van de Huurder of een derde. Indien de Huurder zich niet houdt aan de (huur)overeenkomst die hij heeft gesloten met de Opdrachtgever, dan is dat een zaak tussen de Huurder en de Opdrachtgever. Indien de Huurder jegens de Opdrachtgever nalatig heeft gehandeld, dan kan de Opdrachtgever de Huurder daarvoor aansprakelijk stellen en niet BnB & Cleaning Company. 13.5. BnB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de huurperiode aan de Locatie of aan zaken die zich in, aan of rondom de Locatie bevinden of voor verlies of diefstal tijdens de huurperiode van goederen van de Opdrachtgever, de Huurder of een derde. 13.6. BnB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 13.7. BnB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor schade of voor overheidssancties die voortkomen uit het door de Opdrachtgever niet naleven van de wet- en regelgeving die van toepassing is op het verhuren of ter beschikking stellen van de Locatie. 13.8. Aansprakelijkheid van BnB & Cleaning Company voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, gemiste huurinkomsten, terugbetalingen aan de Huurder, bedrijfsschade, reputatieschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en vertragingsschade, is uitgesloten. 13.9. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op BnB & Cleaning Company mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van BnB & Cleaning Company beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het maandbedrag dat gefactureerd is voor de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De aansprakelijkheid van BnB & Cleaning Company is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 13.10. Indien de Opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de Werkzaamheden aan BnB & Cleaning Company ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan BnB & Cleaning Company ter beschikking zijn gesteld, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit. 13.11. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de Werkzaamheden of een handelen en/of nalaten van BnB & Cleaning Company verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

Artikel 14. Overmacht

14.1. BnB & Cleaning Company is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; extreme weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; stroomstoring; epidemieën; pandemie; overheidsmaatregelen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens BnB & Cleaning Company de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, wijzigingen in wet- en regelgeving. 14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door BnB & Cleaning Company ingeschakelde derde partij. 14.3. BnB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor vertraging in de Werkzaamheden die is ontstaan door een overmachtssituatie. 14.4. In het geval dat BnB & Cleaning Company door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft BnB & Cleaning Company het recht de uitvoering van de Werkzaamheden tijdelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In een dergelijk geval zullen de tot dan toe uitgevoerde Werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

15.1. BnB & Cleaning Company is bevoegd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten indien: a. BnB & Cleaning Company bij het uitvoeren van de Werkzaamheden wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie; b. De omstandigheden waarin de Werkzaamheden op de Locatie dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen; c. De Opdrachtgever een of meerdere van zijn (betalings)verplichtingen jegens BnB & Cleaning Company niet is nagekomen. 15.2. BnB & Cleaning Company is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven. 15.3. BnB & Cleaning Company is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld of indien een bewindvoerder wordt benoemd. 15.4. Indien BnB & Cleaning Company overeenkomstig dit artikel de uitvoering van de Werkzaamheden opschort of de Overeenkomst ontbindt, dan worden alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. BnB & Cleaning Company verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door BnB & Cleaning Company kan de Opdrachtgever het privacy beleid van BnB & Cleaning Company raadplegen, zie [link naar privacy beleid op de website]. Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 17.1. Op deze algemene voorwaarden, op alle offertes van BnB & Cleaning Company, op alle Overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen tussen BnB & Cleaning Company en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 17.2. Geschillen tussen BnB & Cleaning Company en de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BnB & Cleaning Company gevestigd is.