Disclaimer

BNB & Cleaning Company

Copyright

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm dan ook tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van BNB & Cleaning Company. Het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker van http://bnbcleaningcompany.nl/ zich stilzwijgend akkoord verklaart.

Aansprakelijkheid

BNB & Cleaning Company is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen of genomen worden op basis van de op deze site verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze site; De linken naar andere websites, die interessant zijn voor de gebruiker, zijn puur informatief. BNB & Cleaning Company is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt; BNB & Cleaning Company behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde eenzijdig aan te passen.