Algemene voorwaarden

BNB & Cleaning Company

Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle diensten- en/of schoonmaak- en regieovereenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten van bruikleen of levering van goederen tussen BnB & Cleaning Company, hierna te noemen de BnB & CC opdrachtgever.


Artikel 1 Offerte

1.1 1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.


Artikel 2 Opdrachtbevestiging

2.1 Nadat door BnB & CC de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever, mag het schoonmaakbedrijf ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard.

2.2 Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.


Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst

3.1 Op de overeenkomst, die is vastgelegd in de opdrachtbevestiging, zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden, het bij de overeenkomst behorende werkprogramma en de bepalingen van de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2014-2016.


Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst

4.1 Wijzigingen in de overeenkomst zoals neergelegd in de opdrachtbevestiging, zijn voor zover in de algemene leveringsvoorwaarden, niet anders is bepaald, slechts bindend, indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.


Artikel 5 Onderaanneming

5.1 De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd.

5.2 Indien tijdens de uitvoering van het werkprogramma blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan BnB & CC zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar haar inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

5.3 Indien het schoonmaakbedrijf tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht bemerken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn en indien de afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

5.4 4 Het personeel van BnB & CC dient zich voor zover bekend en mogelijk te houden aan de regels die op het object van de opdrachtgever gelden.

5.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van BnB & CC, tenzij door haar schuld veroorzaakt. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft BnB & CC enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever BnB & CC bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van de vertraging heeft ingelicht en deze zaak door BnB & CC schriftelijk is bevestigd.


Artikel 6 Contractnaleving / Reclame

6.1 De opdrachtgever heeft het recht te verlangen, dat het personeel van BnB & CC dat niet aan de door opdrachtgever in redelijkheid te stellen eisen voldoet, door BnB & CC wordt gecorrigeerd en desnoods vervangen, een en ander met inachtneming van de wettelijke regels.

6.2 De opdrachtgever dient in het geval van (on)zichtbare gebreken bij BnB & CC op straffe van verval van rechten onverwijld na vaststelling van dergelijke zichtbare en onzichtbare gebreken schriftelijk te reclameren.

6.3 Reclames geven geen recht om de betaling op te schorten.


Artikel 7 Hulpmiddelen en materialen

7.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de voor de overeenkomst benodigde reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen.


Artikel 8 Prijs

8.1 De aanneemsom is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

8.2 Indien in de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van BnB & CC prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.

8.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat BnB & CC op grond van het bepaalde van het Burgerlijk Wetboek, dan wel op grond van de voor het Schoonmaak- en overige diensten toepasselijke CAO-bepaling inzake werkgelegenheid bij contractswisseling, dan wel op grond van enige andere wettelijke bepaling en/of op grond van enige rechterlijke uitspraak personeel heeft overgenomen, zijn alle met dit personeel verband houdende loonkosten die de geoffreerde loonkosten overschrijden alsmede kosten van eventuele afvloeiingsregelingen van dit personeel, voor rekening van de opdrachtgever.

8.4 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van BnB & CC, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswegen van een dwingend karakter, materialen, transportmiddelen, en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke toegestaan maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een prijzenbeschikking als hierboven bedoeld, vindt een wijziging van de contractsprijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld, overeenkomstig de rapportage, op verzoek van de werkgeversorganisatie O.S.B. (ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten), door een registeraccountant op te maken, hetwelk representatief is voor de bedrijfstak.

8.5 De wijzigingen in de aanneemsom zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt door middel van een prijswijzigingsbrief.


Artikel 9 Betaling

9.1 Facturering vindt plaats per maand. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum.

9.2 Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

9.3 BnB & CC is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

9.4 In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning na ingebrekestelling, komen de incassokosten, inclusief die van de advocaat of gemachtigde van BnB & CC, voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 10 Concurrentiebeding

10.1 Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de overeenkomst tussen BnB & CCen zijn personeel en gedurende een periode van zes maanden na afloop van die arbeidsovereenkomst, personeel van het schoonmaakbedrijf in dienst te nemen of op enigerlei wijze direct of indirect zonder toestemming van BnB & CC werkzaam te doen zijn in haar bedrijf, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,00 voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.


Artikel 11 Duur van de overeenkomst

11.1 De overeenkomst gaat in op de datum van de opdrachtbevestiging en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. De overeenkomst kan door elk der partijen per aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een factuurperiode.

11.2 In het geval de opdrachtgever niet aan zijn betalingsvoorschriften voldoet of surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, zijn alle openstaande facturen direct opeisbaar en heeft BnB & CC het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.


Artikel 12 Contractwisseling en werkgelegenheid

12.1 BnB & CC zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO-bepalingen. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W., etc. BnB & CC vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.


Artikel 13 Overmacht

13.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht, dat wil zeggen bijzondere weersomstandigheden, waardoor geen openbaar vervoer rijdt, bommeldingen, brand, oorlogsomstandigheden, burgeroorlog, opstand of werkstaking, niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste zestien weken waarin de overmacht duurt. Indien de overmacht langer voortduurt, kunnen BnB & CC en de opdrachtgever voor de resterende overmachtperiode een andere aanneemsom overeenkomen.


Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 BnB & CC is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van BnB & CC of de door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van een factuur bedraag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. BnB & CC is bovendien niet schadeplichtig tegenover derden, noch vergoedt zij indirecte schade, gevolgschade en winst- of omzetderving.

14.2 Mocht er na het verblijf van huurders door BnB & CC of door de opdrachtgever worden geconstateerd dat er goederen zijn beschadigt of ontvreemd, dan is BnB & CC is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of het verlies van eigendommen van de opdrachtgever, tenzij onomstotelijk vaststaat en bewezen kan worden dat de schade dan wel diefstal het gevolg is van het handelen van een werknemer van BnB & CC.

14.3 In het geval van schade of diefstal die is toegedaan door huurders neemt BnB & CC contact op met de betreffende bemiddelingswebsite via welke het appartement op dat moment verhuurd wordt om te bekijken of de beschadigde of gestolen goederen vergoed kunnen worden. BnB & CC kan echter niet verantwoordelijkheid gehouden worden van het resultaat wat voortkomt uit dit contact.

14.4 BnB & CC gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de afgegeven sleutel. Wanneer BnB & CC desondanks een sleutel kwijtraakt, kan de opdrachtgever verzoeken het slot van de woning te laten vervangen. De kosten voor het wijzigen van het slot komen voor rekening van BnB & CC, waarbij BnB & CC wel keuze heeft in het type slot dat in de woning zal worden geplaatst. De aansprakelijkheid beperkt zich tot deze kosten. BnB & CC is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade.

14.5 BnB & CC heeft het recht de website te allen tijde te wijzigen dan wel te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn hiervoor jegens de gebruikers van de website of derden.


Artikel 15 Regelgeving

15.1 BnB & CC gaat er vanuit dat de opdrachtgever op de hoogte is van de regels m.b.t. vakantieverhuur die op de opdrachtgever van toepassing zijn inzake:


Belastingen: De opdrachtgever is op de hoogte van hotelbelastingen, verkoop- en andere omzetbelasting zoals Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) of Goederen- en Dienstenbelastingen (GST) of inkomstenbelasting.
Vergunningen of registraties: De opdrachtgever is op de hoogte van alle eventuele vergunningen, bestemmingsplannen, regelgeving m.b.t. veiligheid en gezondheid die van toepassing zijn op woonsituatie.
Huurbescherming/Huurstabilisatie of sociale woningbouw: De opdrachtgever is op de hoogte van regels die verbonden zijn aan het verhuren van een woning met huursubsidie of huurbescherming

Indien van toepassing dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verzorgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen (bijvoorbeeld indien er sprake is van een Vereniging van Eigenaren of een hypotheekverstrekker). BnB en CC heeft met betrekking hiertoe geen enkele verantwoordelijkheid en gaat er zonder tegenbericht vanuit dat de opdrachtgever alle benodigde vergunningen en toestemmingen heeft verzorgd.

15.2 BnB & CC is niet verantwoordelijk voor consequenties die voortkomen uit het niet-naleven van de regulering die van toepassing is op de opdrachtgever m.b.t. vakantieverhuur.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BnB & CC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft BnB & CC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.